دید در شب
ذره بین


174 ببخشید استفاده از شکم بند و کرم موضعی ک پوستو داغ کنه ب نظرم خیلی موثره ، کسی هست به من یه شکم بند خوب پیشنهاد کنه؟

شرط اول برنامه غذایی

شرط دوم انجام دادن  ورزش های هوازی

شرط سوم تمرینات شکم

الف -بالا آوردن پاها در حالت خوابیده

ب _انجام حرکت ورزشی دراز و نشست

ج _انجام حرکت ورزشی پا دوچرخه

190 ج _انجام حرکت ورزشی پا دوچرخه :